✒️Hằng_Nyên
💞Nhớ đọc phần loa đỏ hộ mình.Thanksss.... Không cần nhận lại chỉ cần cho đi, vui vì có Joylada đồng hành 💮Nhiều truyện vì nhiều ý tưởng, chờ thời gian trả lời 1 năm/2năm/3năm/1tháng/2tháng/3tháng/1 khắc/2 khắc/3 khắc/1canh/2canh/3canh!
I'm Kay