Chiến binh thức tỉnh
Người chiến binh cổ đại thức tỉnh sau 1000 năm. Giờ đây, anh ta phải tìm cách chống lại những kẻ thù mới trong thế giới này.
Joy View 65.3K Joy
# Viễn Tưởng | Ảo Diệu
# 5 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP