Play with me?
"Có muốn chơi cùng tôi không?" nếu trả lời có, bạn sẽ sống thêm được bảy ngày, nếu trả lời không, bạn sẽ chết ngay lập tức.
Joy View 36.9K Joy
# Kinh Dị
# 4 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP